הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

ללמוד אצלנו   גופים במכללה
< חזרה לרשימה

החזרים ותשלומים חיצוניים

סטודנט אשר בכרטיס התשלומים שלו נוצרה יתרת זכות, יקבל את היתרה להחזר באמצעות העברה לחשבון הבנק. סטודנט הזכאי להחזר כספי יעביר למדור שכר לימוד בקשה בכתב להחזר כספי, הכוללת פרטי חשבון להעברה.
בגין החזרי תשלומים שמקורם בפיקדון חיילים משוחררים יקבלו הסטודנטים המחאה אותה יש להפקיד בחשבון בו מתנהל הפיקדון הצבאי. ההחזרים מבוצעים פעמיים בחודש, באמצע החודש ובסופו.

תשלום שכר לימוד על ידי גופים מממנים

סטודנט ששכר הלימוד שלו ממומן על ידי גורם חיצוני כלשהו, חייב בחתימה על הרשאה לחיוב כרטיס אשראי/ חשבון בנק.
אם טרם הומצאה התחייבות מהגוף המממן, על הסטודנט לשלם את המקדמה כפי שנקבעה.
סטודנט שלימודיו ימומנו על ידי גורם חיצוני כלשהו חייב להמציא התחייבות בכתב לתשלום שכר הלימוד.
כמו כן, הסטודנט יחתום על כתב התחייבות למימון עצמי של לימודיו אם לא יקבל את המימון החיצוני.
הסטודנט יזוכה בסכום ששילם רק עם קבלת התשלום בפועל מהגוף המממן. תוספות שונות לשכר הלימוד שלא ימומנו על ידי הגורם המממן יחולו על הסטודנט.
יש להביא התחייבות/אישור עד סוף החודש הראשון ללימודים, אחרת הסטודנט יחויב בהפרשי ההצמדה. 

סטודנט הממומן על ידי מינהל הסטודנטים (משרד הקליטה)

סטודנט אשר זכאי למימון מינהל הסטודנטים במשרד הקליטה, חייב בחתימה על הרשאה לחיוב כרטיס אשראי/חשבון בנק (הוראת קבע).
מימון שכר הלימוד הוא אך ורק על שכר הלימוד הבסיסי.
מימון מינהל הסטודנטים מותנה בקבלת התחייבות מקורית מהמינהל. סטודנט שממומן ב- 50% משכר הלימוד יוכל לקבל דחייה בתשלום שכר הלימוד עד לתאריך 16.03.19. עד לתאריך זה ימציא הסטודנט התחייבות ליתרת שכר הלימוד או שישלם את שכר הלימוד בשלושה תשלומים בהוראת הקבע.
דמי שמירה, כמו גם כל תשלום אחר שלא ימומן ע"י מינהל הסטודנטים במשרד הקליטה, ישולמו על ידי הסטודנט עצמו ב-3 תשלומים החל מ 16.12.18.

פיקדון חיילים משוחררים

סטודנט המבקש לשלם את שכר הלימוד ו/ או המקדמה ללימודים באמצעות הפיקדון לחיילים משוחררים, יצטייד בטפסים הבאים: 

  1. שובר תשלום
  2. אישור "מוסד מוכר".
  3. אישור על לימודים במכללה.
  4. תעודת שחרור

שובר תשלום ואישור לימודים ניתן להפיק בעמדות שכר הלימוד הממוחשבות. טופס אישור מוסד מוכר, נמצא באתר המכללה או בעמדה הממוחשבת שליד מינהל הסטודנטים. על הסטודנט לפנות לסניף בנק הפועלים או לאומי לשם תשלום השובר באמצעות הפיקדון. אפשר לשלם גם את שובר המקדמה באמצעות הפיקדון, ובתחילת שנת הלימודים לקבל שובר תשלום נוסף על יתרת הפיקדון. את שובר התשלום יש להחזיר למכללה כשהוא חתום על ידי הבנק. החזרים מתשלומים אשר בוצעו מהפיקדון ישלחו לסטודנט בצורת שיק לפיקדון. האחריות להעביר את השק לבנק ממנו נמשך הכסף, מוטלת על הסטודנט בלבד.

לתשומת לבך!
תשלום באמצעות הפיקדון לחיילים משוחררים הינו באחריות הסטודנט בלבד ואין המכללה יכולה לגבות שכר לימוד מחשבון הפיקדון.