מלא/י פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ללמוד אצלנו   גופים במכללה
< חזרה לרשימה

ביטול הרשמה / הפסקת לימודים

הפסקת לימודים תתבצע באמצעות הודעה בכתב למינהל הסטודנטים במכללה. המועד הקובע הוא יום קבלת ההודעה בכתב.

סטודנט שביטל את הרשמתו ללימודים לפני תחילת שנת הלימודים (סטודנט חדש בלבד) יחויב במחצית/מלוא המקדמה לפי טבלת "חיוב תשלומים למועד ביטול/הפסקת לימודים" שלהלן. 

בכל מקרה של ביטול הרשמה דמי ההרשמה אינם מוחזרים. 

סטודנט שהפסיק את לימודיו לאחר פתיחת שנת הלימודים, שכר הלימוד שלו יחושב לפי טבלת "חיוב תשלומים למועד ביטול/הפסקת לימודים" שלהלן ועל פי חלקיות הלימודים של הסטודנט במכללה. 

בכל מקרה, המינימום לתשלום בגין ביטול לימודים לא יפחת מסכום המקדמה עבור סטודנט חדש וממחצית סכום המקדמה עבור סטודנט פעיל.

סטודנט שלימודיו במכללה הופסקו על ידי הנהלת המכללה מסיבות אקדמיות ו/או אי ביצוע תשלומים ו/או בעיות משמעת (על-פי החלטת ועדת משמעת), יחויב בתשלום שכר הלימוד עד ליום הפסקת לימודיו, וזאת לפי הטבלה שלהלן.

סטודנט שלא הודיע למכללה בכתב על הפסקת לימודיו, יחויב בשכר לימוד בהתאם לאמור להלן, אף אם לא הופיע כלל ללימודים.

סטודנט משנה ב' ואילך יהיה זכאי להחזר מלוא המקדמה, ובתנאי שהודיע בכתב על הפסקת לימודיו עד היום הראשון לתחילת הלימודים.

סטודנט שקיבל מלגה או הנחה מהמכללה וביטל את לימודיו, לא יהיה זכאי למלגה או להנחה כלשהי.

טבלת חיוב תשלומים למועד ביטול / הפסקת לימודים:

תאריך הודעה על ביטול/הפסקת הלימודים 

גובה החיוב בגין הפסקה/ביטול 

עד חודשיים לפני פתיחת שנה"ל אין חיוב, המקדמה תוחזר
עד חודש לפני פתיחת שנה"ל מחצית המקדמה
עד פתיחת שנה"ל מלוא המקדמה
עד חודש וחצי מפתיחת שנה"ל 30% משכר הלימוד
עד חודשיים וחצי מפתיחת שנה"ל 40% משכר הלימוד 
עד סיום סמסטר א' 45% משכר הלימוד
עד פתיחת סמסטר ב' 50% משכר הלימוד
עד חודש מפתיחת סמסטר ב' 75% משכר הלימוד
חודש מפתיחת סמסטר ב' ועד תום השנה 100% משכר הלימוד


לתשומת לבך: דמי ההרשמה לא יוחזרו.

סטודנט שעזב במהלך קורס קיץ או כל קורס שאינו במסגרת שנת הלימודים הרגילה יחוייב בתשלום מלא.

סטודנט שהקפיא את לימודיו בחוג (באישור בכתב של ראש החוג) וחזר ללימודים בשנה"ל שלאחר מכן (בשנה העוקבת) זכאי לקיזוז שכר לימוד ששילם בפועל בשנה"ל שאותה הקפיא וזאת בתנאי שאינו חוזר על קורסים שאותם למד (גם אם לא נבחן עליהם) בשנה המוקפאת.