מלא/י פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ללמוד אצלנו   גופים במכללה
< חזרה לרשימה

שכר לימוד חלקי

חיוב בשכר לימוד מלא 

סטודנט הלומד בהיקף שעות העולה על 80% מהיקף הלימודים המלא (היקף לימודים שנתי מלא = 20 שעות שבועיות לאורך השנה*) יחויב בשכר לימוד מלא.

* שכר הלימוד מחושב על-פי שעות שבועיות בחישוב שנתי. בחוג למדעי המחשב החישוב הוא לפי נקודות זכות בחישוב שנתי.  

חיוב בשכר לימוד חלקי

סטודנט הלומד בהיקף שעות של 80% ומטה או סטודנט שסיים לשלם שכר לימוד מלא לתואר אך לא סיים את לימודיו: 

  • 5% משכר הלימוד עבור כל שעה שבועית לאורך השנה.
  • סטודנט שהיקף לימודיו הוא עד 8 שעות שבועיות לאורך השנה, יחויב תוספת תקורה של 10% משכר הלימוד המלא.
  • סטודנט שהיקף לימודיו הוא בין 8 ל-10 שעות שבועיות לאורך השנה יחויב ב - 50% משכר הלימוד המלא (כולל תקורה).
  • סטודנט שהיקף לימודיו הוא מעל 10 שעות שבועיות לאורך השנה, לא יחויב בתקורה.
  • סטודנט שממשיך ללמוד מעבר לשנות התקן (מספר שנות הלימוד לסיום התואר, כפי שנקבע בכל חוג לגבי סטודנט הלומד בתכנית המלאה) יחויב בתוספת תקורה של 10% משכר הלימוד המלא.

סטודנט שסיים את לימודיו ואת התשלום לתואר ונותרה לו בחינת גמר או עבודת גמר בלבד, ישלם בין 10% ל-40% משכר הלימוד המלא כפי שיקבע על ידי החוג.
סטודנט שלא מן המניין יחויב ב- 5% משכר הלימוד המלא עבור כל שעה שבועית לאורך השנה (ללא מקסימום לשנה). שומע חופשי נחשב לעניין זה כסטודנט שלא מן המניין.
תשלום עבור סמסטר קיץ ייגבה לפי 5% משכר הלימוד לכל שעה שנתית.
סטודנט שראש החוג אישר לו להבחן בבחינה חוזרת בקורס ישלם 50% מהתעריף הרגיל לקורס ללא תקורה (2.5% משכר לימוד לכל ש"ש).
סטודנט הלומד בתכנית חלקית יחויב בדמי אבטחה מלאים. 

חזרה על קורסים ואי הגעה לבחינות מועד ב׳

סטודנט שחוזר על קורסים מכל סיבה שהיא, יחוייב ב-5% משכר הלימוד לכל שעה שנתית. סטודנט שנרשם לבחינה במועד ב׳ ולא הופיע למבחן, יחוייב בקנס בסך 50 ש״ח.

הכרה בלימודים קודמים

הכרה אקדמית בלימודים קודמים איננה גוררת באופן אוטומטי הפחתה ממינימום בשכר הלימוד. הפחתה ממינימום בשכר לימוד ניתנת אך ורק לגבי הכרות בקורסים שנלמדו במוסדות להשכלה גבוהה אחרים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה. למען הסר ספק, קורסים אשר נלמדו במסגרות לימודים שלא לתואר ואשר בגינם ניתן לתלמיד פטור אקדמי במכללה, לא יינתן בגינם זיכוי בשכר לימוד בין אם קורסים אלה נלמדו במוסדות אחרים ובין אם נלמדו במכללה. 

בקשה לפטור בשל לימודים קודמים יש להפנות לראש החוג.
לאחר קבלת אישור ראש החוג, יש לפנות למדור שכר לימוד לשם חישוב סך הזיכוי השנתי. 

לתשומת לבכם - תשלום מינימום שכר לימוד לתואר עבור סטודנט שלמד במוסד אקדמי אחר יעודכן בהתאם לתכנית הלימודים הנוכחית במכללה וזאת בתנאי שראש החוג וראש המינהל האקדמי יאשרו זאת. 

הזיכוי ייקבע לפי נקודות הזכות הפטורות, ויחול על תכנית הלימודים המלאה בשנה הראשונה בלבד.

מינימום שכר לימוד לתואר ראשון

לתשומת לבך: סטודנט ישלם את המינימום המפורט להלן בלא קשר למספר שנות הלימוד

 

מדעי המחשב תואר ראשון 300%
הפרעות בתקשורת  תואר ראשון 350%
מדעי האופטומטריה תואר ראשון  400%
מדעי המעבדה הרפואית  תואר ראשון  300% 
ביוטכנולוגיה  תואר ראשון  300%
מדעי בריאות הסביבה תואר ראשון 325%
עיצוב תעשייתי מכליל תואר ראשון  400% 
תקשורת צילומית תואר ראשון  400% 
ניהול ארגוני שירות  תואר ראשון  300% 
פוליטיקה ותקשורת תואר ראשון   300% 
כלכלה וחשבונאות תואר ראשון 300%
מדעי ההתנהגות תואר ראשון 300%

 

שכר לימוד בתואר שני 

אחד התנאים לקבלת תואר שני הוא תשלום של 200% שכר לימוד (שנתיים שכר לימוד מלא).
סטודנטים שלא יסיימו את מלוא חובותיהם האקדמיים לאחר תשלום של 200% שכר לימוד, או סטודנטים בתכנית לימודים חלקית, ישלמו שכר לימוד לפי חישוב של 5% שכר לימוד לכל שעה שנתית ובתוספת 10% תקורה.
שכר הלימוד לסטודנטים הלומדים בתכנית חלקית, לא יפחת מ-50% שכר לימוד לשנה.
סטודנט שסיים את חובות השמיעה בתום 4 שנות לימוד, ונותרה לו בחינת גמר או הגשת תזה בלבד, ישלם תקורה בשיעור 10% משכר הלימוד בלבד.

   

לקבלת פרטים או תיאום פגישה 2292*
התקשר/י אלינו או מלא/י פרטים ונחזור אליך