ללמוד אצלנו   סיוע

שירות מילואים

בהתאם לחוק זכויות הסטודנט, נקבעו כללים לגבי התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים. 

להלן מובאים עיקרי זכויות הסטודנטים המשרתים במילואים והמנגנון ליישומם:

היעדרות משיעורים ודחיית לימודים (סעיף 4 לחוק)

סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים ללא הגבלה וללא פגיעה בזכויותיו, ויהיה זכאי לגשת לבחינות או להגיש עבודות אף אם נעדר מהלימודים בשל השירות.

סטודנט רשאי לדחות/לחזור על קורס ללא תשלום נוסף אם שרת 10 ימים מצטברים במהלך סמסטר (אם הקורס סמסטריאלי) או 20 ימים מצטברים במהלך שנת לימודים (אם הקורס שנתי) – ובתנאי שלא ניגש למבחן.

למימוש הזכאות יש לפנות למזכירות החוג בצירוף אישור רלוונטי.

מטלות (סעיף 5 לחוק)

סטודנט ששרת המילואים זכאי לדחות את הגשת המטלה, אם מועד הגשתה נקבע לתקופת המילואים או לתקופה הסמוכה לה. הדחיה תהיה לפחות במספר ימי השירות, בתיאום עם המרצה.

למימוש הזכאות יש לפנות למרצה/ים הרלוונטי/ים עם קבלת צו המילואים, בצירוף הצו.

מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים והכשרה מעשית (סעיף 6 לחוק)

סטודנט שהחסיר אחד או יותר מהנ"ל עקב שירות מילואים זכאי לתיאום השלמה ללא תשלום נוסף.

למימוש הזכאות ולתיאום ההשלמה יש לפנות למרצה/ים הרלוונטי/ים עם קבלת צו המילואים, בצירוף הצו.

בחינות (סעיף 7 לחוק)

סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים זכאי להבחן במועד נוסף אחר עבור כל מועד שהפסיד (זכאות למועד נוסף לא משנה את זכות הסטודנט לגשת לשני מועדי בחינה בלבד).

למימוש הזכאות יש לפנות למזכירות החוג מייד עם תום החזרה מהשירות, בצירוף אישור רלוונטי.

היעדרות מבחינה או אי הגשת מטלה המהווה/ות דרישה מוקדמת (סעיף 8 לחוק)

סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מבחינה של קורס המהווה דרישה מוקדמת, או שבשל היעדרותו לא הגיש מטלה במועד, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה מתקדמת עד להשלמת הבחינה/המטלה בהתאם לזכאותו.

למימוש הזכאות יש לפנות למזכירות החוג בצירוף אישור רלוונטי.

השלמת לימודים (סעיף 9 לחוק)

סטודנט שנעדר עקב שירות מילואים זכאי לקבלת חונכות בהיקף של עד 4 שעות שבועיות על כל שבוע לימודים שהחסיר. למימוש הזכות יש לפנות למרכז אתגרים עם צו המילואים, מייד עם קבלתו, ולבקש היערכות מתאימה בנושא. עם החזרה למילואים יש להגיע למרכז אתגרים בצירוף האישור על השירות, על מנת לממש את הזכות.

סטודנט שנעדר מהלימודים בשל שירות מילואים זכאי להטבה שוות ערך של 50 צילומים/הדפסות על כל יום לימודים שהפסיד.

למימוש הזכות יש לשלוח במייל ליעל לזמי – משנה לדיקן הסטודנטים אישור על ימי השירות, וציון ימי הלימודים שהוחסרו בפועל.

הארכת לימודים (סעיף 10 לחוק)

סטודנט ששירת במילואים במצטבר 150 יום ומעלה במהלך תקופת לימודיו התקנית זכאי להאריך את לימודיו ב- 2 סמסטרים, מבלי שיחוייב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף אחר בשל הארכה זו.

למימוש הזכות יש לפנות למזכירות החוג בצירוף האישורים הרלוונטים.

נקודות זכות אקדמיות (סעיף 11 לחוק)

המכללה האקדמית הדסה קבעה כי סטודנט המשרת שירות מילואים פעיל 21 ימים במצטבר במהלך שנת לימוד אקדמית, או 42 ימים במצטבר במהלך 3 שנות לימוד אקדמיות יוכל לקבל על כך הכרה של 2 נ"ז כקורס בחירה, ובתנאי שלמד לפחות 16 ש"ש בכל סמסטר בתקופה המיוחסת לקבלת ההטבה. ההטבה רלוונטית משנה"ל תשע"ג בלבד. ניתן לנצל אותה פעם אחת במהלך הלימודים לתואר.

למימוש ההטבה יש להגיע ליעל לזמי בדיקנט הסטודנטים עם אישור על השירות.

דחיית שירות

סטודנט הנקרא לשירות מילואים בזמן לימודים ו/או בחינות, רשאי להגיש בקשה לקיצור או דחיית השירות עד שבעה ימים מיום קבלת הצו. טופס בקשה זה ניתן לקבל במודיעין המכללה. יש למלאו, להחתימו על ידי ראש החוג ולהעבירו למודיעין המכללה להמשך טיפול. התשובות יועברו באמצעות החוגים.

לעיון בחוק המפורט 

סטודנט אשר נתקל בבעיה/שאלה במימוש זכויותיו כסטודנט השב משירות מילואים, מתבקש לפנות ליעל לזמי, משנה לדיקן הסטודנטים – האמונה על הטיפול בנושא זה. 

משרדה של יעל לזמי נמצא בדיקנט הסטודנטים, רח' החבצלת 8, קומה 1, חדר 106. 

ניתן גם לפנות למייל yaellz@hac.ac.il

 

סיוע לסטודנטים הורים שבני זוגם משרתים במילואים

בנוסף להתאמות הניתנות במסגרת חוק זכויות הסטודנט, החליטה הנהלת המכללה להעניק התאמות לסטודנטיות וסטודנטים הורים לילדים צעירים שבני/בנות הזוג שלהם משרתים במילואים.

ההחלטה תכנס לתוקפה בתחילת שנה"ל תשע"ז.

סטודנטיות וסטודנטים הורים לילדים צעירים (עד גיל 6), שבני זוגן/ם במילואים יזכו להקלות הבאות:

1. היעדרות משיעורים

הגעה לשיעורים בימי שירות המילואים עד השעה 09:00 והיעדרות מהשעה 15:00. איחורים וחיסורים בשעות אלו לא ימנו במכסת החיסורים.

2. מטלות

דחיית הגשת מטלות שמועד הגשתן הוא בתקופת שירות המילואים. הדחיה תעשה בתיאום עם המרצים ותהיה עד 50% מסך ימי השירות, החל מסיום השירות בפועל. יש לתאם את דחיית ההגשה שבוע לפחות לפני מועד ההגשה.

3. מעבדות, סמינריונים, הכשרות מעשיות

זכאות להשלמת מעבדה, סמינר או הכשרה מעשית במקרה של היעדרות עד שעה 09:00 ומשעה 15:00, בימים שבן/בת הזוג במילואים ללא תשלום נוסף במסגרת המועדים המקובלים בחוג. באחריות הסטודנט/ית לדאוג להשלמה באופן שלא תפגע בעמידה בדרישות קדם, טרם היציאה לשירות המילואים.

למימוש ההתאמות יש לפנות לרכזות החוגים בצירוף ספח תעודת זהות עם פרטי הילד/ים ואישור על ימי השירות בפועל.

המידע נכתב בלשון זכר, אך הוא רלוונטי לזכר ולנקבה כאחד.

אולי יעניין אותך גם...

   

לקבלת פרטים או תיאום פגישה 2292*
התקשר/י אלינו או מלא/י פרטים ונחזור אליך