הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

על המכללה   אודות

תקנון תחרות המצה שהתחפשה - מרץ 2021

המכללה האקדמית הדסה (ע"ר) (להלן: "המכללה"), והחוג ע"ש דן לעיצוב יצירתי למין האנושי של המכללה (להלן: "החוג"), מכריזות על תחרות דימויים ברשתות החברתיות במרשתת, המיועדת עבור תלמידי החוג ובוגריו (להלן: "תחרות הדימויים"). תקנון תחרות הצילום יחול על תנאי התחרות, הפרסים, אופן הליך בחירת הזוכים ותנאים נוספים.

התקנון

1. כללי
א. החל מיום 22.03.2021 ועד יום 4.4.2021 תיערך תחרות פסח ליצירת והעלאת דימויים – סקיצות (ממוחשבות/ידניות) של מצה בעיצוב חדש לקראת חג הפסח. המשתתפים מתוך ומחוץ למכללה אשר ישתתפו בתחרות הדימויים, יתבקשו להעלות לאינסטגרם סטורי, לתייג את החוג: I.design.hac@ ואת המכללה: @hacollege ולצרף את ההאשטאג #designhac ו #המצהשהתחפשה

מתוך הצילומים או הדימויים אשר יועלו במסגרת תחרות הדימויים, ייבחר דימוי זוכה עליה יוכרז ביום 4.4.2021 (להלן: "מועד הכרזת הזוכים").

העלאת הדימוי בצירוף התיוג והפוסט האמורים הינם תנאים הכרחיים להשתתפות בתחרות הדימויים.


ב. בחירת הדימוי הזוכה תבוצע בהתאם בסעיף 4 להלן.

ג. הדימוי הזוכה יועלה לדף האינסטגרם של החוג, לאתר המכללה ולדפי הפייסבוק של המכללה, החוג ו/או לכל מקום אחר, הכול על-פי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה והחוג.

ד. בתום תחרות הדימויים, במועד הכרזת הזוכים תוכרז העבודה הזוכה ויינתן הפרס כפי שיובהר להלן.

ה. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את העבודה הזוכה, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של חבר השופטים, בהתאם לקריטריונים שונים ובהם, בין היתר:

הדימוי והרעיון הכי יצירתי, הכי מרגש, הכי מקורי, הכי פרקטי, ההקשר לנושא הנבחר, ועוד.

ו. חבר השופטים יורכב מנציגי הסטודנטים ומנציגי סגל החוג ע"ש דן לעיצוב יצירתי למין האנושי בראשות ראש החוג (להלן: "חבר השופטים").

2. זכאות להשתתף בתחרות הדימויים
הזכאות ניתנת לסטודנטים הלומדים בחוג ולבוגריו ולכל עוקב של העמוד.


3. הפרס בתחרות הצילום
מנוי לאתר envato (אתר של כלים למעצבים) לשלושה חודשים.

4. הליך בחירת הזוכים
א. התחרות תיערך בין ה - 22 למרץ ועד ה-4 באפריל 2020.

ב. מתוך תמונות אשר יתויגו @hacollege ו-@i.design.hac תיבחר תמונה אחת זוכה על פי שיקול דעתם הבלעדי של חבר השופטים.

ג. המכללה או החוג יפנו לזוכה דרך תיבת ההודעות הפרטית באינסטגרם על מנת להודיע לזוכה על זכייתו.

ד. הזכיה בתחרות מותנית בכך שהוזכה יגיב לפניה באמצעות פרופיל האינסטגרם דרכו השתתף בתחרות וימסור פרטים מזהים כדלהלן:

1. שם פרטי ושם משפחה.
2. שנת לימודים.
(להלן: "פרטי זיהוי לזכייה")

ה. זוכה אשר לא יספק את פרטי הזיהוי לזכייה, בתוך שבעה (7) ימים קלנדריים מיום פניית המכללה או החוג על זכייתו - זכייתו תיפסל. באחריות כל משתתף לבדוק את תיבת ההודעות הפרטית שלו על מנת לדעת האם זכה. לא תתקבלנה טענות בדבר אי ידיעה על זכייה.

ו. התמונות המשתתפות בתחרות הדימויים בצירוף קרדיט, יועלו לדף האינסטגרם של המכללה, לדף הבית האינטרנטי של המכללה, לדף הפייסבוק של המכללה, ולערוצי תקשורת נוספים, הכול על-פי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה והאגודה.

המכללה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי אם להעלות ו/או שלא להעלות תמונה ו/או תמונות כלשהן, וכן בדבר האתרים ו/או ערוצי התקשורת בהם תועלה התמונה.

5. תנאים נוספים
א. היה ואחד מחברי חבר השופטים לא יוכל להשתתף בבחירת הדימויים הזוכים, המכללה והחוג ימנו שופט אחר במקומו, לפי שיקול דעתם.

ב. במקרה של פסילת זוכה מסיבה כזו או אחרת, המכללה והחוג שומרים לעצמם את הזכות להחליט להעניק את הפרס למתחרה אחר.

6. הגבלת אחריות
א. סטודנט/ בוגר אשר יעלה תמונה כאמור בסעיף 1(א) לעיל, מאשר את היותו משתתף בתחרות הדימויים (להלן: "משתתף").

ב. המשתתף מקבל עליו את תנאי התחרות המפורטים בתקנון זה, ומשחרר את המכללה ו/או החוג מכל טענה ו/או תביעה הקשורה להשתתפותו בתחרות הצילום, בין שזכה ובין שלא זכה.

ג. זכייתו של משתתף בתחרות הצילום עשויה להיות מסוקרת, ובהשתתפותו בתחרות הצילום מאשר הזוכה ומסכים לפרסום שמו המלא ולסיקור מלא של זכייתו - וזאת ללא קבלת כל תמורה נוספת ו/או אחרת להוציא את הפרס בו זכה.

ד. חבר השופטים רשאי לפסול זכייתו של משתתף או את השתתפותו בתחרות עקב מעשה רמאות, כשל טכני ו/או כל סיבה אחרת הנתונה לשיקול דעתם הבלעדי של חבר השופטים, לרבות כזו שיש בה חוסר הוגנות או פגיעה ביושרה של תחרות הצילום. בכפוף לשמיעת עמדת המשתתף לעניין טענה לפגיעה ביושרה כאמור, לא תהא למשתתף כל טענה ו/או דרישה מהמכללה ו/או החוג לעניין זה.

ה. במידה ונבצר מזוכה לקבל את הפרס מכל סיבה שהיא, יהא רשאי חבר השופטים, בשם המכללה והחוג להעביר את הפרס לזוכה אחר על פי שיקול דעתם הבלעדי. במקרה זה, זכאותו של הזוכה המקורי לפרס תתבטל, ולא תהא למשתתף כל טענה ו/או דרישה מהמכללה ו/או החוג לעניין זה.

7. זכויות שימוש וזכויות יוצרים
א. הזוכה בתחרות מצהיר כי הדימויים המתויגים לתחרות הדימויים הינם תכנים מקוריים שלו ושלו בלבד והוא בעל כל הזכויות בתמונות/בתכנים או ביצירה שהועלתה על ידו (להלן: "היצירה") ובכלל זה זכויות היוצרים וכי אין ביצירה שהועלתה על ידו משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי, בין היתר זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סמני מסחר, שמות מסחריים, מדגמים ובכלל זה זכויות מוסריות של יוצרים.

ב. המשתתף שומר על זכויות היוצרים על הצילומים המתויגים לתחרות, אך בעצם השתתפותו נותן למכללה ולאגודה זכות שימוש בלתי מותנית, ללא תמורה וללא הגבלת זמן לשימוש ביצירה. כאשר עצם ההשתתפות כאמור בסעיף 1(א) לעיל, מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תחרות הצילום ולתנאי תקנון זה, וכן מתן אישור לפרסום היצירה, לרבות פרסום באתרי המכללה, ברשתות חברתיות, בערוצי מדיה שונים, במרשתת, בהדפסות עלונים/פוסטרים לצרכי שיווק של המכללה וכן כל אמצעי אחר.

ג. למען הסדר הטוב מובהר בזאת כי המשתתף יישא באחריות הבלעדית לשגיאות, טעויות, הפרות חוק (לרבות בכל הנוגע להפרות זכויות יוצרים ו/או זכויות לפרטיות) ו/או כל תוכן פוגעני אחר שהיצירה עלולה להכיל.

ד. בהשתתפותו פוטר המשתתף את המכללה והאגודה מכל אחריות שהיא העלולה להיגרם כתוצאה מהשימוש האמור ביצירה, וכי אין ולא תהיינה לו ו/או למי מטעמו כל תביעה, דרישה ו/או טענה, כספית או אחרת, ו/או כל זכות נלווית אחרת, כנגד המכללה ו/או האגודה בגין השימוש ביצירה.

ה. המשתתף מתחייב לשפות ו/או לפצות את המכללה ו/או האגודה מיד עם דרישתן הראשונה של המכללה ו/או האגודה בכל סכום שהוא בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו להן, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בכל מקרה בו תועלה טענה או ייפתח הליך כשלהו כנגד המכללה ו/או האגודה, אשר נובע מהשימוש האמור ביצירה, וזאת מבלי לפגוע בזכות המכללה ו/או האגודה לסעדים אחרים שיעמדו להן על-פי כל הסכם ו/או דין.

ו. המשתתף מצהיר בהשתתפותו כי קרא והבין את תוכנו של תקנון זה, ומסכים לכל האמור בו.

* הניסוח בלשון זכר הינו לצרכי הנוחות בלבד ויפורש כמתייחס גם ללשון נקבה

ט.ל.ח