על המכללה   ועדת האתיקה למחקר

אודות

ועדת האתיקה למחקרים (לא רפואיים) בבני אדם של המכללה האקדמית הדסה

מטרת הפעילות של ועדת האתיקה למחקרים בהם מעורבים בני אדם היא להעריך את הצעות המחקר המוגשות אליהן לגבי מידת עמידתן באמות מידה אתיות וחוקיות של עריכת מחקרים כפי שנדרש ע"י הרשויות המוסמכות ו/או הגופים המממנים את מענקי המחקר במכללה האקדמית הדסה ומחוצה לה וכנדרש בעולם המדעי.

הוועדה

עוסקת בהיבטים האתיים של מחקרים בבני אדם ותפקידה להקפיד על קיומם של כללי האתיקה במחקרים בבני אדם, במחקרים ביו-רפואיים ובמחקרים בתחומי מדעי החברה וההתנהגות. הוועדה תבחן את הצעות המחקר לאור עקרונות אתיקה מקובלים, ובכללם עריכת מאזן של תועלת מול סיכון, טיפול נאות בנבדקים לרבות שמירה על שלומם, כבודם וזכויותיהם, כיבוד צנעת הפרט והסכמה מדעת, זאת תוך התייחסות מיוחדת לאוכלוסייה בסיכון (vulnerable subjects). 

כל מחקר בו מעורבים בני אדם מחויב באישור מראש לביצועו על ידי ועדת האתיקה המכללתית. הוועדה פועלת כ- IRB) Institutional Review Board), ואיננה תחליף לוועדת הלסינקי ואיננה יכולה לאשר מחקרים שיש צורך לקבל אישור ועדת הלסינקי כדי לבצעם (מחקרים רפואיים).