הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

על המכללה   ועדת האתיקה למחקר

עקרונות מנחים

עקרונות יסוד מנחים, כלליים, בכללי האתיקה למחקר

ועדת האתיקה של המכללה האקדמית הדסה בוחנת את העקרונות האתיים במחקרים של חברי סגל ושל סטודנטים במכללה, מפקחת על השיטות והמהלכים שננקטים במחקרים שבהם מעורבים בני אדם, ומוסמכת למתן אישורים אתיים למחקרים אלו.

כללי

 • האחריות החוקית להגנת זכויותיהם של הנבדקים היא של חבר הסגל המבצע את המחקר ואינה באחריותה של הוועדה.
 • לא ייערך מחקר באופן מנוגד לחוק! אישור של ועדת האתיקה, לעניין האתיקה שבמחקר, אין בו כדי קביעה שהניסוי איננו נוגד את החוק. אחריות החוקר לבצע מחקר במסגרת החוק בלבד!
 • במקרים בהם המחקר מנוהל על ידי סטודנט, או עוזר מחקר, הגורם האחראי לבדיקת תקינותו האתית של המחקר וביצועו בסטנדרטים אתיים הוא חבר הסגל החוקר.
 • בתכנון המחקר יש להקפיד על שמירת כבודו של המשתתף, שלומו הגופני ופרטיותו. 
 • זהותם של המשתתפים לא תיחשף במהלך המחקר ובסיומו, אלא בהסכמתם המפורשת. 
 • על החוקר להתחשב גם בזכויותיהם, כבודם ופרטיותם של אנשים הקשורים ישירות למשתתף (כגון בני זוג וקרובי משפחה) העלולים להיפגע מן המחקר למרות שהם עצמם אינם משתתפים בו.

הסכמה מדעת

 • לא ישתתף אדם במחקר אלא בהסכמה מדעת ומראש!
 • הסכמה מדעת תינתן רק לאחר מתן הסבר ברור של מטרות המחקר, משמעותו, הסיכונים ו/או אי הנוחות הכרוכים בו הן למשתתף עצמו והן לאחרים שאינם מעורבים ישירות במחקר (כגון בני משפחה או עדה).
 • נוסח ההסבר ונוסח ההסכמה מדעת חייבים באישורה של ועדת האתיקה.
 • ההסכמה תינתן בכתב; ואולם, במחקר אנונימי בו אין זהותו של המשתתף מהווה מרכיב חיוני, רשאית הוועדה לאשר מתן ההסכמה בעל פה.
 • הפעלת לחץ, ישיר או עקיף, על נחקר להסכים להשתתף במחקר מנוגד לכללי האתיקה של המכללה. על החוקר להבהיר למשתתף במחקר כי הוא זכאי להפסיק את השתתפותו במחקר בכל עת.
 • אין לשתף במחקר קטין או אדם הסובל ממגבלה שאינה מאפשרת מתן הסכמה מדעת, אלה אם ניתנה הסכמה בכתב של אפוטרופוס.
 • במחקרים במדעי החברה, כאשר דרישות מתודולוגיות מצריכות אי גילוי מטרתו האמתית של המחקר, רשאי החוקר, באישור ועדת האתיקה, לדחות את מתן ההסבר בעניין מטרת המחקר עד לאחר תום הניסוי.

חיסיון מידע אישי

 • חל איסור מוחלט על החוקר להשתמש במידע על ענייניו הפרטיים של המשתתף (כגון שם, כתובת, מצב משפחתי, מצב בריאות, מצב כלכלי וכיו"ב) לצרכים שאינם קשורים ישירות למחקר. 
 • החוקר מחויב לשמור על חיסיון זהותם ועל כבודם ופרטיותם של הנחקרים, ובהתאם גם נקיטת אמצעים לשמירה על הנתונים הנאספים.

 

בכל שאלה פנה לוועדה