ביה”ס הבינתחומי לחברה וקהילה |
פוליטיקה ותקשורת
B.A.
להשפיע בזירות החשובות באמת

תקנון החוג

תקנון החוג לפוליטיקה ותקשורת משתלב עם תקנון המכללה האקדמית ומרחיב אותו. וועדת ההוראה של 

החוג מופקדת על עדכונו של התקנון מעת לעת.