הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

ללמוד אצלנו   סיוע

טיפולי פוריות, שמירת הריון, הריון ולידה

בהתאם לחוק זכויות הסטודנט, נקבעו כללים לגבי התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה.

להלן מובאים עיקרי הזכויות והמנגנון ליישומם:

סטודנטית זכאית היא סטודנטית בשמירת הריון או בטיפולי פוריות 21 ימים ומעלה במהלך סמסטר, או סטודנטית בחופשת לידה או אימוץ/משמורת 21 ימים ומעלה במהלך סמסטר.

1. היעדרות משיעורים ודחיית לימודים (סעיף 4 לחוק)

סטודנטית בטיפולי פוריות או בהריון זכאית להיעדר מ- 30% מהשיעורים בכל קורס שחלה בו נוכחות חובה.

סטודנטית לאחר לידה זכאית להיעדר 6 שבועות ברצף מהיום הלידה, או 30% מהסמסטר שבו ילדה.

אם נעדרה לפני הלידה, ההיעדרות הכוללת בסמסטר לא תעלה על 6 שבועות.

אם ההיעדרות בסמסטר שבו ילדה תעלה על 6 שבועות, הקורס יבוטל ותנתן לסטודנטית אפשרות לחזור עליו בשנה העוקבת ללא תשלום נוסף.

בסמסטר העוקב ללידה ועד הגיעו של הילד לגיל שנה ניתן להיעדר 10% מעבר למכסת החיסורים המותרת בכל אחד מהשיעורים בהם הנוכחות חובה.

2. מטלות (סעיף 5 לחוק)

סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה במועד שנקבע להגיש מטלה או בסמוך לו, רשאית להגיש את המטלה, או מטלה חלופית (בהתאם להחלטת המרצה) תוך 7 שבועות מתום תקופת היותה "סטודנטית זכאית".

3. היעדרות מסדנאות, סמינרים/סמינריונים, מעבדות והכשרה מעשית (סעיף 6 לחוק)

סדנאות, סמינרים/סמינריונים, מעבדות והכשרה מעשית שהתקיימו בזמן היותה של הסטודנטית "סטודנטית זכאית" יושלמו בתיאום עם המרצה בפרק זמן שיקבע על ידו, בהתאם לאופי הדרישות בכל אחת מהמטלות הנ"ל.

אם לדעת המרצה/החוג לא ניתן להשלים את הדרישות בפעילויות האלה ללא נוכחות, הסטודנטית תידרש להשתתף בהן שוב כאשר יוצעו לה, בהתאם לאפשרות החוג, ללא תשלום נוסף.

4. בחינות (סעיף 7 לחוק)

א. "סטודנטית זכאית" זכאית להבחן במועד נוסף אחד במסגרת המועדים המקובלים בחוג (סה"כ שני מועדי בחינה).
ב. סטודנטית לאחר לידה זכאית שלא להבחן בתקופה של 14 שבועות לאחר הלידה, ולהבחן במועד אחר במסגרת המועדים המקובלים בחוג (מועד בחינה אחד).
ג. סטודנטית בהריון זכאית לטופס התאמות המאשר יציאה לשירותים במהלך בחינה ולתוספת זמן של 25% בזמן הבחינה. אם הסטודנטית זכאית לתוספת זמן מסיבה אחרת, לא תקבל תוספת זמן נוספת.

5. היעדרות מבחינה או מטלה המהווה דרישה מוקדמת (סעיף 8 לחוק)

היעדרות בשל אירוע מזכה מבחינה של קורס או אי הגשת מטלה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, תאפשר לימודים על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה/מטלה בהתאם לזכאות לפי כללים אלה.

6. הארכת לימודים (סעיף 9 לחוק)

סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה זכאית להארכת הלימודים ב- 2 סמסטרים מבלי שתחויב בתשלום נוסף בשל הארכה זו.

7. חניה (סעיף 10 לחוק)

סטודנטית בהריון זכאית, מחודש שביעי ועד לחודש לאחר הלידה, לחניה ללא תשלום בקרבת המכללה.

8. בני זוג ליולדת שהיא גם סטודנטית (סעיף 13 לחוק)

בן או בת זוג ליולדת שגם היא סטודנטית פטור/ה מנוכחות בשיעורים בשבוע שלאחר הלידה, וזכאי/ת למועד מבחן נוסף במסגרת המועדים המקובלים אם נעדר/ה מבחינה שהתקיימה בטווח של 3 שבועות מיום הלידה.

9. צילומים/הדפסות (סעיף 15 לחוק)

סטודנטית זכאית שנעדרה מהלימודים זכאית ל- 20 צילומים או הדפסות עבור כל יום לימודים שהחסירה.

10. חדר הנקה (סעיף 12 לחוק)

במכללה שני חדרי הנקה. החדרים מיועדים לצורך הנקה או שאיבת חלב ואחסונו (בחדר יש מקרר).

אופן מימוש הזכאות

למימוש סעיפים 1, 2, 3, 4א, 4ב, 5, 6 – יש לפנות למזכירות החוג, בצירוף האישורים הרלוונטים בסמוך ככל האפשר למועד תחילת הזכאות.

למימוש סעיף 4 ג – יש להגיש בקשה באורביט – פניות מנהליות – הגשת בקשה, עד שבועיים לפני המבחן הראשון הנדרש למתן התאמה. לבקשה יש לצרף אישור הריון מרופא נשים מהחודש האחרון שבו מצוין גיל ההריון ותאריך לידה משוער.

למימוש סעיף 7 יש לפנות במייל yaellz@hac.ac.il לקבלת מידע על אופן ההתנהלות בעניין. לקבלת מפתח לחדר הנקה יש להעביר לדיקנט אישור לידה וקבלה של תשלום פיקדון במודיעין ע"ס 150 ₪ (הפיקדון יוחזר לסטודנטית עם החזרת המפתח).

לעיון בתקנות להתאמות טיפולי פוריות, הריון, לידה ואימוץ

לשאלות/הבהרות נוספות ניתן לפנות ליעל לזמי, דיקנית הסטודנטים המרכזת את הטיפול בסטודנטיות בטיפולי פוריות, במהלך הריון ולאחר לידה במייל yaellz@hac.ac.il

משרדי הדיקנט נמצאים במרכז המתכלל בבניין הלמסלי, קומה 5.