הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

דף הבית   מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

המכללה האקדמית הדסה (להלן: "המכללה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט של המכללה (להלן: "האתר"). התנאים להלן מפרטים את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. ניסוח התנאים נעשה בלשון זכר, אך הדברים אמורים לגבי גברים ונשים כאחד.

1. מדיניות הפרטיות שלהלן לא נועדה להחליף את תנאי השימוש באתר, אלא להוסיף עליהם. בכל מקרה של מונח או ביטוי שאינו מפורש במסמך זה, הפירוש שנכתב בתנאי השימוש ייחשב כפירוש המוסכם. בכל מקרה של חוסר התאמה בין תנאי השימוש ובין מדיניות הפרטיות יכריעו תנאי השימוש.

2. ככלל, הגלישה האתר אינה דורשת מהמשתמש למסור את פרטיו האישיים ו/או להזדהות. יחד עם זאת, לצורך קבלת השירותים המפורטים בסעיף 3, על המשתמש למסור את פרטיו האישיים באתר. מסירת הפרטים על ידי המשתמש מסורה לשיקול דעתו הבלעדי, ולא קיים חיוב חוקי למסור את המידע. במידה והמשתמש לא ימסור את הפרטים הנדרשים, רשאית המכללה למנוע ממנו את קבלת השירותים המפורטים בסעיף 3.

3. לצורך קבלת השירותים הבאים על המשתמש באתר למסור את פרטיו האישיים באתר:
3.1. בקשה לקבלת פרטים נוספים מהמכללה.
3.2. מילוי טופס בוגר לארגון הבוגרים של המכללה.
3.3. מילוי טופס מעסיק לפרסום משרה לסטודנט/ בוגר.
3.4. פנייה למכללה באמצעות טופס יצירת קשר שבאתר.

4. המכללה, או מי מטעמה, תהא רשאית לעשות בפרטים שמסר המשתמש את השימושים הבאים, והמשתמש מאשר למכללה לבצע את הפעולות הבאות:
4.1. לפנות באמצעות טלפון ו/או דוא"ל ו/או מכתב למי שמסר את פרטיו באמצעות אחת או יותר מהדרכים המפורטות בסעיף 3.
4.2. ניתוח נתונים כמותיים של הרגלי הגלישה באתר ומאפייניה. במידה וייערך מחקר כזה הוא ייעשה בצורה אנונימית, כלומר, לא יהיה בו זיהוי ולא ייעשה בו שימוש בפרטים האישיים והמזהים של המשתמש.
4.3. להעביר לצדדים שלישיים מידע המידע שמסר המשתמש, ובלבד שמידע זה לא יכלול פרטים אישיים ו/או פרטים מזהים של המשתמש, למעט במקרים בהם צו שיפוטי מורה למכללה למסור פרטים אלו לצד שלישי ו/או לצורך בירור מחלוקת או טענה בנוגע לשימושך באתר בהם נדרשת חשיפת פרטים אלו.
4.4. לעשות כל שימוש אחר אשר הינו בהתאם לחוק כפי שתמצא המכללה לנכון.

5. המשתמש מצהיר כי ידוע לו וכי הוא מאשר למכללה, בעת השימוש באתר, לשתול במחשבו קבצי "עוגיות" ("cookies") במטרה לייעל ולשפר את השימוש באתר, וכן לשם איסוף נתונים סטטיסטיים. באפשרות המשתמש למחוק ממחשבו קבצים אלו בכל עת.

6. באתר נמצאים בשימוש טכנולוגיות ונוהלי הפעלה מקובלים של אבטחת מידע. יחד עם זאת, לא קיימת הגנה מוחלטת מחדירה לא מורשית למחשבי המכללה בהם נמצאים הפרטים אותם מסר המשתמש. המשתמש באתר מודע לכך, ומוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד המכללה בעניין זה.

7. מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר כפופה לשינויים שייערכו ע"י המכללה מעת לעת, בהתאם לשיקולי המכללה. במידה ויתבצעו שינויים במדיניות הפרטיות באתר, תפרסם זאת המכללה באתר. תוקף השינויים יחול ממועד הפרסום. האחריות להתעדכן במדיניות הפרטיות של האתר מוטלת על המשתמש.