הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

על המכללה   דרושים ומכרזים

מכרזים כללי

מעת לעת המכללה האקדמית הדסה ירושלים, תפרסם מכרזים לתפקידים שונים או קבלני משנה שונים הנדרשים במכללה. מסמכי המכרז ופרטיו המדויקים יופיעו במדור זה. חברה או בעל עניין, אשר מעוניינים להגיש את מועמדותם, יעשו זאת על פי כללי המכרז. לפרטים ושאלות נוספות אפשר לפנות למחלקת מכרזים.
 
טלפון: 02-6291990
דואר אלקטרוני: ועדת מכרזים

הצטרפו למאגר הספקים של המכללה

חוק ותקנה

חוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 ותקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה), תש"ע-2010 מחייבים את המכללה האקדמית הדסה ירושלים להתקשר עם ספקים בהתאם לחוק ולתקנות המכרזים.

ככלל, התקשרות המכללה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, תיערך ככל הניתן במכרז פומבי (למעט במקרים בהם קיים פטור מעריכת מכרז), באופן שקוף ככל הניתן בנסיבות העניין, הוגן ושוויוני, המבטיח את מרב היתרונות למכללה, בהתאם לכללים שנקבעו בו.

התקנות קובעות בין היתר את הרכב ועדת המכרזים אשר תמנה 3 חברים לפחות וביניהם: חבר שימנה המנכ"ל, חשב המוסד – עמדה מכריעה בענייני תקציב והיועץ המשפטי – עמדה מכריעה בעניינים משפטיים. כמו כן, התקנות קובעות, מקרים בהם קיים פטור מעריכת מכרז ומקרים בהם פטורה המכללה מקיום הליך של מכרז פומבי ורשאית לקיים הליך של מכרז סגור. 

כל האמור לעיל כפוף לחוק, לתקנות ולהוראות הדין הרלוונטיות, כפי שיהיו מעת לעת.