הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

על המכללה   הרשות למחקר ופיתוח

בקשה לאישור הצעת מחקר והתחייבות

מגעים מוקדמים לצורך קבלת מימון לביצוע מחקר

א. חוקרים המנהלים מגעים עם מממנים לשם הגדרת נושא המחקר וגיוס תמיכה כספית במחקריהם, מתבקשים לעדכן באופן שוטף את רשות המחקר על כך.
ב. בכל מגע כזה עליהם להימנע מהתחייבות כספית ו/או משפטית כלשהי, ובמיוחד מהתחייבות שהיא בניגוד לכללי המכללה. לדוגמה: פטור או הקלה בתקורה.

אישור הצעת מחקר

  • רק רשות המחקר מוסמכת מטעם המכללה להגיש הצעת מחקר פורמלית ולנהל משא ומתן עם גורם מממן. החוקר/ת יכין/תכין הצעת מחקר, בסיוע רשות המחקר, בה יפורטו הצדדים הטכניים של ביצוע המחקר על שלביו השונים ושתכלול הצעת תקציב. בהצעה יילקחו בחשבון כל ההוצאות הדרושות הכרוכות במחקר: שכר עבודה, זכויות סוציאליות. שירותים, רכישות, ציוד וחומרים, התקנות וכדומה.
  •  החוקר/ת ידאג/תדאג מבעוד מועד לקבל את כל האישורים הייעודיים הנדרשים על-פי החוק, האתיקה, כללי המכללה ודרישות המממן. זאת ביחס לתחומים כגון בטיחות, אתיקה מחקרית, ניסויים בבני אדם, ניסויים בבעלי חיים, בפתוגנים ביולוגיים, הנדסה גנטית, עבודת שדה, סמים מסוכנים וכדומה, ובמיוחד אלה המפורטים בטופס בקשה לאישור הצעת מחקר והתחייבות.
  • החוקר/ת יחתום/תחתום על התחייבות כלפי המכללה לביצוע המחקר, בהתאם לתנאי החוזה. החתימה תיעשה על גבי טופס ההתחייבות של רשות המחקר לאישור הצעת מחקר והתחייבות. אם המחקר מוצע על-ידי יותר מחוקר אחד, החותם הראשון יהיה איש הקשר עם רשות המחקר.
  • ראש היחידה יבדוק ויאשר את ההיבטים האקדמיים של הצעת המחקר ואת הצדדים המנהליים, הטכניים והארגוניים המתחייבים ממנה, כמו גם את התשתית הנחוצה למחקר. הבדיקה תכלול את הצורך בשטחים, בהתקנות ובתשתית בטיחות.

הבקשה נעשית באופן דיגיטלי. אין צורך בהעתקים קשיחים.
להגשת הבקשה לחצו כאן

בהגשת הבקשה יש להשתמש בחשבון המכללה @edu.hac.ac.il
בסיום השאלון, לאחר לחיצה על submit, ישלח הטופס על פי התרשים המופיע באתר.

בסיום ההגשה יתקבל דוא"ל המאשר שהבקשה נשלחה.
יייתכן שחלק מהנמענים בתהליך יבקשו הבהרות.  אפשר להבהיר בנוסף בסעיף 'הערות והבהרות לגבי בקשת המחקר' (אחרי טעינת קובץ התקציב). יש ללחוץ על הכפתור submit   כדי להחזיר את השאלון המתוקן.

בסיום התהליך יישלח אישור למגיש הבקשה.