הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

על המכללה   הרשות למחקר ופיתוח

בקשת תקציב

חלק אינטגרלי בבקשת אישור הצעת מחקר הוא בקשת תקציב לביצועו. לפעמים התקציב המיועד אמור להגיע ממקורות חיצוניים (בארץ או בחו"ל) ולפעמים מתוך תקציב המחקר האישי לו זכאי כל איש או אשת סגל במכללה. היקף תקציב זה מוגדר על פי דרגתו האקדמית והיקף העסקתו במכללה.

למען הבהרה: ישנם שני מסלולי פנייה במכללה:

 • הוועדה להשתלמויות ומחקר

ועדה זו מורכבת מנציגי החוגים והיא דנה בכל בקשה להשתלמות, נסיעת עבודה, מפגש אקדמי בארץ או בחו"ל, מחקר, וכן לתקציבים הנדרשים לפעולות אלו. נסיעות, דמי רישום, לינה, אשל וכו.

כתובת הוועדה: crboard@hac.ac.il

 • רשות המחקר

תפקידה של רשות המחקר היא כאמור לבחון ולאשר בקשות מחקר על בסיס אקדמי בלבד ואינה נוגעת בהיבטים תקציביים. לאחר אישור רשות המחקר, עוברת הבקשה לדרג האישור התקציבי. 

בקשות המימון החיצוניות (כגון, ISF, BSF, ועוד), שאינן דרך הוועדה להשתלמויות ומחקר צריכות לעבור דרך רשות המחקר. לכל בקשה המוגשת בטופס המקוון מתלווה מסמך אקסל ובו מפורטות מגוון ההוצאות המבוקשות, כולל ציוד, עוזרי מחקר וכו. בתהליך האישורים, מסמך התקציב מאושר ע"י מחלקת הכספים. שאר המרכיבים האקדמיים בבקשה מאושרים ע"י שאר הנמענים בתהליך חתימה דיגיטלית על טופס הבקשה.

נהלי תקציב מחקר – כספים

 • תקציב מחקר

כל מחקר יאושר מראש על ידי רשות המחקר של המכללה ,הגשת בקשה למחקר תעשה בטפסים מתאימים ותקציב המחקר בטפסים המתאימים. לא ינתן אישור בדיעבד למחקר או לתקציב מחקר .לא יאושר תקציב מחקר ללא הבטחת מימון ההוצאות המחקריות. המכללה לא תישא בעלויות מימון המחקר.

 • תקורה

על החוקר לקחת בחשבון בבניית תקציב המחקר את התקורה שהמכללה תשופה מתקציב המחקר. התקורה תיקבע על פי כללי הקרן המממנת או לפי העניין.

 • הגבלות בשימוש בכספי מחקר

מותרת לזקיפה לתקציב מחקר הוצאה שלגביה מתקיימים תנאים אלה:

 1. כל ההוצאה (או כל החלק שנזקף לתקציב) משמשת למחקר.

 2. ההוצאה שבה חוייב התקציב חיונית לביצוע המחקר.
 3. המממן של המחקר לא מתנגד לכיסוי עלותה ובמסמכי המחקר אין הגבלות לגבי מימון של הוצאה זו.

 4. התשומה נרכשה לפי כללי הרכש הרלוונטיים.
 5. ההוצאה "מאוסמכת" (מלווה באסמכתאות) באופן המאפשר אישוש חשבונאי.
 6. ההוצאה/רכש בוצעה במהלך תקופת המחקר (או מעט לפניה - אם המממן מתיר זאת במפורש), החוקר הוא זה שקובע את התנאים הנ"ל והוא אחראי לקביעתו זו.
 7. אסורות לחלוטין לחיוב בתקציבי מחקר הוצאות שכולן הטבה אישית ישירה לחוקר ו/או לבני משפחתו. לדוגמא: הוצאות פרטיות בבית החוקר, שכר (למעט תוספת מחקר או הפחתת שעות הוראה לחוקר באישור המינהל האקדמי במכללה).
 8. לא תזקף לתקציב המחקר הוצאה שאינה מותרת על ידי מס הכנסה. לדוגמה – כיבוד שאינו במקום העסק, ארוחות, לינה שלא מותרת בניכוי, השכרת רכב שאינו למטרת נסיעה ספציפית הקשורה למחקר, טלפון סלולרי, הוצאות מעורבות (פרטיות ועסקיות), כרטיס טיסה במחלקה ראשונה, קנס חניה, וכו'.

 9. המכללה האקדמית מוגדרת כמלכ"ר לפי חוק מע"מ ולפיכך לא מקזזת מע"מ תשומות. ישנם תקציבי מחקר בהם המממן לא מכיר במע"מ המשולם כהוצאה. יש להקפיד ולבדוק כי ישנו מימון משלים למע"מ.
 10. אין להעביר תקציבי הוצאות מסעיף לסעיף ללא אישור מחלקת כספים.

 11. ישנם מממנים שמגבילים את הרכש של ציוד קבוע בציוד שמיוצר במדינות האיחוד האירופי.

 • דוחות ביצוע

על החוקר לדאוג להגיש למכללה דוחות ביצוע תקציב כל רבעון קלנדרי או כל תקופה אחרת הנדרשת על ידי מממן המחקר. נתוני הביצוע יסופקו לחוקר ממחלקת הכספים על פי בקשתו בזמן סביר מראש.

מחקר שלמממן המחקר לא יהיו דרישות ספציפיות לדיווח, ידווח בטופס ביצוע מחקר פנימי.

 • החזר הוצאות

החזר הוצאות אש"ל ונסיעות בארץ ישולמו אך ורק עבור ביצוע התפקיד הקשור למחקר. הוצאות אלו ישולמו בשכר עבור עובדים המועסקים במכללה לפי התקנות והכללים במכללה.

נסיעות – החזר הוצאות נסיעה לעבודה יהיו בתעריפי תחבורה ציבורית דרך השכר בלבד ולפי דיווח. נסיעות למקום מחוץ למקום העבודה יוחזרו אך ורק באמצעות מסמכי כרטיסי אוטובוס, מונית או רכבת.

על העובד תחת תקציב המחקר להקפיד למלא בטופס חשבון נסיעות ואש"ל את כל הפרטים כולל מטרת הנסיעה ותאריכים מדויקים. ההוצאה צריכה להיות תואמת את תקופת המחקר ותכנית העבודה.

 • השתלמויות בחו"ל

חוקר, או עוזר מחקר, המבקש לנסוע במסגרת המחקר ועל חשבון תקציב מחקר, נדרש למלא טופס בקשה להשתלמות ומילוי טופס תקציב נסיעה עם כל הפרטים הנדרשים. בקשה זו תוגש תמיד מראש ולא בדיעבד. על החוקר לוודא כי תאריך הנסיעה תואם לתקופת המחקר וכי שם הנוסע והיעדים תואמים להצעת המחקר וקשורים למחקר הספציפי. על החוקר למלא הבקשה לפחות חודש לפני הנסיעה.

החזר הוצאות להשתלמויות בחו"ל יהיה לאחר הגשת דוח ביצוע וכל האסמכתאות הרלוונטיות במסגרת הכללים המקובלים במכללה ולפי כללי מס הכנסה והכללים שקבע המממן.

העסקת עובדים במחקר ורכש במחקר מפורטים בנפרד בתמצית נהלי משאבי אנוש לחוקרים

ותמצית נוהלי רכש לחוקרים בהתאמה.