הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

על המכללה   ועדת האתיקה למחקר

נהלי עבודה וקישור למערכת ההגשות

לא יבוצע מחקר בבני-אדם בכל רמה שהיא (כל מחקר גם אם כולל "רק" שאלונים או רטרוספקטיבי וכו'), בין אם במסגרת הלימודים לתואר ובין אם במסגרת מחקרים המתבצעים על ידי חברי הסגל, ללא אישור בכתב ומראש של הוועדה. בכל מקרה של ספק אתם מוזמנים לפנות לוועדה בשאלה בכל הקשור לצורך באישור אתי.

החוקר המציע את המחקר או מנחה את מי שמציע אותו, יפנה לקבלת אישור. הוועדה תבחן את ההצעה לאור עקרונות אתיקה מקובלים, ובכללם עריכת מאזן של תועלת מול סיכון, טיפול נאות בנבדקים כולל שמירה על שלומם, כבודם וזכויותיהם, כיבוד צנעת הפרט והסכמה מדעת.

הועדה מנהלת את הגשת הבקשות ואת תהליך הבדיקה ובקשת תיקונים וסבבי תיקון עד לחתימה ולאישור/אי אישור הבקשה, באמצעות מערכת מקוונת.

בהצעות מחקר של הסטודנטים, לאחר אישור וחתימת המנחה, תתבצע ההערכה נוספת על ידי 2 חברי וועדה מתוך החוג וחבר וועדה אחד מחוץ לחוג. הצעות של חברי סגל חוקרים, תועברנה להערכה של 2 חברי ועדה ויו"ר הוועדה. 

יו"ר הוועדה יעבור ויאשר את כל ההצעות. לאחר התייחסות לתיקונים ועמידה בדרישות הוועדה, אישור הצעה יוחזר למגישי הבקשה חתום ע"י חברי הוועדה שהעריכו את הבקשה והיו"ר.

בכל מקרה, גם לאחר קבלת אישור הוועדה לביצוע המחקר, נושא החוקר באחריות מלאה לקיום עקרונות האתיקה בעריכת המחקר, במיוחד בכל הנוגע להתייחסות אתית לבני האדם המשתתפים במחקר (כולל החתמה ושמירה של טפסי ההסכמה מדעת). בנוסף, על החוקר השותף למחקר קליני המבוצע בבתי חולים או גופים רפואיים אחרים ובשיתוף איתם לדאוג ולוודא קיומו של ביטוח.

מה נדרש להגשה ראשונה?

חוקר/ת יקר/ה,

נבקש לעדכנך כי הגשת בקשות לאישורה של ועדת האתיקה המכללתית תיעשה מעתה במערכת מקוונת (לא תיבדקנה בקשות שתגענה באמצעות הדואר האלקטרוני).

הצעות המחקר יוגשו לאישור וועדת האתיקה לפני תחילת ביצוע המחקר ויכללו את הטפסים הבאים:

  1. טופס הצעת מחקר הכוללת: מבוא קצר, מטרות המחקר, שיטת המחקר, כלי המחקר, האוכלוסייה הנבדקת, תיאור הסיכונים הצפויים לנבדק (כולל חוסר נוחות), האמצעים שינקטו לשמירת האנונימיות של הנבדקים, האמצעים שינקטו למזער סיכונים אלו, תרומת המחקר וכו'. בקשה לאישור ועדת אתיקה לביצוע מחקר בבני אדם עם חתימת כל החוקרים. כתב הסכמה מדעת של הנבדק. 
  2. שאלונים או נספחים רלבנטיים נוספים לפי שיטות המחקר.
  3. במחקר בו הנבדקים הם קטינים או חסרי ישע יש לבקש הסכמה להשתתפות במחקר מהאפוטרופוס החוקי שלהם (במחקר בו הנבדקים הם קטינים מעל גיל 15 יש לבקש אישור הסכמה הן מהנבדק והן מאחד ההורים).
  4. במחקר שבו נדרש אישור לביצוע המחקר על ידי גורם חיצוני כגון המדען הראשי של משרד החינוך וכו' על החוקר לפעול לקבלת האישור.
  5. מחקר שזכה לאישור אתי תקף ממוסד אקדמי או רפואי אחר: על החוקר להגיש את החומרים והאישור לקבלת אישור אתי של וועדת האתיקה של המכללה לאורם.
  6. במידה ומדובר בהארכה או שינוי של בקשה שאושרה זה מכבר, יש להגיש את הבקשה על הטופס המקורי בסימון השינויים ביחס לבקשה שאושרה.
  7. בקשות במערכת - בקשת הארכה בעתיד מבוצעת מתוך המערכת.
  8. בחוגים בהם קיימת וועדת אתיקה חוגיתֿ, יש לאשר את הבקשה בוועדה החוגית בטרם מועלית לוועדת האתיקה המכללתית.

טפסים הנדרשים להגשה
קובץ הנחיות לפתיחת משתמש במערכת והגשה - יש לקרוא בעיון רב לפני הכניסה למערכת

* שימו לב- יש לשמור את טופס הבקשה בשם הצעת המחקר.

 

מערכת לניהול וטיפול בבקשות לאישור אתי למחקר

 

באיחולי שנה מחקרית פורייה,

חברי הוועדה