הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

דף הבית   תנאי שימוש

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר האינטרנט המכללה האקדמית הדסה, ירושלים

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של המכללה האקדמית הדסה (להלן: "האתר", "המכללה", בהתאמה). השימוש באתר, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיוצא באלו). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, לגברים ולנשים כאחד.

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש בתכני ובשירותי האתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכני ו/או שירותי האתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של המכללה לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

  • הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיוצא באלו, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
  • אין לקשר את האתר לכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים ו/או בוטים ו/או פוגעניים ו/או תכנים המעודדים לגזענות ו/או להפליה פסולה ו/או לאלימות, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
  • המכללה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהזנת נתונים באתר ו/או מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, או הנתונים שנעשו על-ידך ומתחייב לשפות את המכללה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
  • חל איסור מוחלט לסלף את החומר המתפרסם באתר זה, להציגו בדרך מטעה, לפגוע בו, לשנותו או לבצע כל פעולה שיש בו הפחתה לערכו, ו/או שעלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

תכניות לימודים ופעילויות הנעשות על-ידי המכללה

האתר כולל מידע על תכניות לימודים ופעילויות שונות הנעשות על-ידי המכללה.

מובהר כי אין בפרסום זה כדי ליצור מחויבות כלשהי מצד המכללה ביחס לתכניות ו/או פעילויות אלו כלפי כל אדם ו/או תאגיד, וכי רק קבלת אישור מוסמך מטעם המכללה יחייב את המכללה.

המכללה רשאית לשנות ו/או לבטל ו/או לעדכן בכל עת את תכניות הלימודים ו/או הפעילויות, לפי שיקול-דעתה המוחלט.

תנאי הקבלה המופיעים באתר אין בהם משום לחייב את המכללה לקבל מועמד ללימודים במכללה, ויש להתייחס אליהם ככלי עזר לאומדן סיכויי המועמד לקבלה על סמך שנים עברו. עמידה בתנאי הקבלה מהווה דרישת סף לבחינת מועמדות לקבלה ללימודים, והמכללה שומרת לעצמה את הזכות להציג למועמדים דרישות נוספות לצורך קבלתם.

תכנים ונתונים שמשתמשים מוסרים באתר

המכללה אינה נושאת בכל אחריות לתכנים ולנתונים שמשתמשים מוסרים באתר, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגורם שמסרם לפרסום. בעת שיגור או מסירת תכנים לאתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מתכנים אלו. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים ומהימנים.

כמו כן, אין המכללה אחראית לגבי נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר.

שרותים הטעונים רישום

באתר אפשר ותמצא שירותים הטעונים הרשמה. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.

בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, ת.ז., מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות המכללה. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת.

ביצוע תשלומים באתר

באפשרותך לבצע תשלומים שונים למכללה (עמותת מכללה אקדמית הדסה ע"ר 580278851) באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך. במסגרת הליך התשלום, יש להציג את פרטי ההזמנה, לאמת ולהשלים את פרטי המשלם, אמצעי התשלום וכיו"ב. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית וצפויה לגרור הליכים משפטיים.
לאחר שיוזנו פרטי כרטיס האשראי כאמור לעיל, הם יועברו לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישור לביצוע החיוב. היה ולא יתקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב תימסר לך הודעה על כך, שבה תתבקש להסדיר תוך שבעה (7) ימים את התשלום המלא לשביעות רצונה המלא של המכללה ו/או חברת כרטיסי האשראי.
גובה התשלומים והמועדים לתשלומים השונים אשר ניתן לבצע באמצעות האתר עשויים להשתנות מעת לעת. במקרים של אי התאמה בין גובה התשלומים ו/או המועדים לביצועם, הפרטים שיימסרו לך על ידי מזכירות המכללה הם הפרטים הקובעים.
הנך רשאי לבטל תשלום שבוצע בהתאם לפרק ג' להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981, וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה לא יאוחר משבעה ימי עסקים לפני המועד שבו אמור השירות להינתן. ביטול של העסקה יש לעשות בכתב, באמצעות הפקס או במסירה אישית ו/או בהודעה אלקטרונית ל tuition@hac.ac.il . בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, תחויב בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מהתשלום, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.
כל דמי ביטול בהתאם להוראות פרק זה, למעט ביטול מכוח החוק, יחשבו כפיצוי מוסכם בהתאם להוראת סעיף 15 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה, התשל"א–1970.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו, ובפרט עבודות אקדמיות ותקצירי קורסים, הינן של המכללה, או של צד שלישי, שהרשה למכללה להשתמש בהם.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ''ל, בין על-ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהמכללה, או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על-ידי המכללה לתכנים שהוזנו או נמסרו על-ידך לאתר.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על-ידך.

שינויים באתר והפסקת השירות

המכללה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיוצ''ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המכללה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית המכללה להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים תחזיק המכללה את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף, ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

סמכות שיפוט

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית-המשפט המוסמך בעיר ירושלים בלבד. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על-פי הוראות כל דין, המכללה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד-צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים באתר, בלי שיינקטו כנגדה כל סעדים.

השימוש באתר ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.